Monday, December 21, 2009

Kabataang Maka-Diyos
Kabataang Makabayan

Dr. Tomas Andres


Ang pinakamahalagang utos ng Diyos sa tao ay ang batas ng pag-ibig: Ibigin mo ang Diyos nang lalo sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sa ikalawang bahaging batas ng pag-ibig ipinag-uutos ang pag-ibig sa sariling bayan. Dapat nating ibigin ang ating inang-bayan at ang ating mga kababayang Pilipino. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino? Ano ang diwa ng patriotismo? Ano ang kahulugan ng nasyonalismo?

Ang patriotismo ay ang tunay at dalisay na pag-ibig sa ating sariling bayan. Mahal natin ang ating bansa kung sumusunod tayo sa kanyang batas. Mahal natin ang ating bansa kung sinisikap nating gawin at itaguyod ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan, ang kanilang kabutihang pangkaluluwa at pangkatawan. Mahal natin ang ating bansa kung bukas ang ating kalooban at buong tapat tayong nakikiisa at nagkakaisa sa pagtataguyod ng kabutihan ng buong bayan. Mahal natin ang ating bansa kung handa tayong ipagtanggol ang kanyang kapakanan maging ito’y mangahulugan ng ating buhay tulad ng ginawa nina Rizal, Del Pilar, Bonifacio at iba pang bayani ng ating bayan. Tayong kabataang Pilipino, handa ba tayong isaalng-alang ang ating sariling kapakanan, sariling kasakiman at sariling kasamaan upang mapabuti ang ating sariling bayan?

Ano naman ang diwa ng nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay ang matibay na diwang makabansa. Ang mga taong nagtataglay ng tunay at dalisay na nasyonalismo ay higit na nagmamapuri sa kanilang bansa. Higit nilang nanaisin at mamahalin ang Pilipinas kaysa alin mang bansa sa daigdig. Ang nagtataglay ng tunay na nasyonalismo ay magpapako ng kanyang isipan sa kapakanan at karangalan ng Pilipinas. Ngunit ilan sa ating mga Pilipino ang nagmamahal sa sariling atin? Hindi ba marami sa atin ang nagsasabi “basta lokal, bulok.” Ilan sa atin ang tumatangkilik ng ating sariling produkto? Sigaw tayo nang sigaw na ”Ibagsak ang kolonialismo!” Naibagsak ba natin sa ating sarili ang makakolonial na pag-iisip?

Magkaisa tayo, magpakatatag at makibaka upang magkaroon ng tunay na patriotismo at nasyonalismo sa ating bansa. Mangahas tayong magtagumpay sa pagkakaroon ng isang malinis at mahusay na pamahalaan. Ibagsak natin ang kasamaang nasa atin at nasa paligid upang maibalik sa bawat isang Pilipino ang pananampalataya sa sarili at sa kapwa. Mabuhay ang Pilipinas! Ibigin natin siya sa sapagkat pagdating ng takipsilim ng ating buhay ay lilitisin ng Diyos sa pag-ibig.